Paremos la CII / CIIa geldi dezagun

logook.jpg

ANDOAIN BIZIRIK / UN NUEVO ANDOAIN

N-1A ETA A-15A LOTZEKO ETA ANDOAINDIK IGAROTZEAN ERABAT LEHENERATZEKO HELBURU EGIAZTAGARRIEN DEKALOGOA

DECALOGO DE OBJETIVOS TANGIBLES PARA LA CONEXION ENTRE LA N1 Y LA A15 Y LA REGENERACION INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE ANDOAIN.

 

Behean sinatzen dugunok bat egiten dugu Cll proiektuaren eraginpean daudenen plataformak aurkeztutako helburu ukigarrien dekalogoarekin, proposamen gisa kontuan har daitezen N1 eta A15 errepideen arteko
loturarako proiektua idazterakoan, guztiak indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean jasota baitaude.

Las personas abajo firmantes manifestamos nuestra adhesión al decálogo de objetivos tangibles presentados por la plataforma de afectados por el proyecto Cll para que a modo de propuesta se tengan en cuenta a la hora de redactar el proyecto para la conexión entre la N1 y la A15 al estar casi todos ellos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana vigente.


PROPOSAMENA / PROPUESTA

1. Mimendi, A Calonge, Bordaberri Industrigunea, Aita Larramendi Ikastola, Makaldegi, Miranda, Karrika,
Buruntza eta Errotagain/Sorabilla bezalako eremuetan N1 errepidearen egungo trazadurak eragindako afekzio
akustiko larriak konpontzeko proiektua.

1. Un proyecto para solucionar las afecciones acústicas provocadas por el actual trazado de la N1 en áreas como Mimendi, Buruntza A. Calonge,Polígono Bordaberri, Ikastola Aita Larramendi, Ubitarte zona deportiva, Makaldegi, Miranda, Karrika y Errotagain/Sorabilla.

 

2. Mimendi, Bordaberri Industrigunea, Aita Larramendi Ikastola, Itsasmendi, Allurralde Berri eta antzeko
eremuetan afekzio atmosferiko larriak konpontzeko proiektu bat.

2. Un proyecto para solucionar las graves afecciones atmosféricas en áreas como Mimendi, Pg. Bordaberri, Ikastola Aita Larramendi, Ubitarte zona deportiva, Itsasmendi y Allurralde Berri.

 

3. Egungo trazadura tokiko bide-bulebar gisa berrerabiltzea ahalbidetuko duen proiektua, eta andoaindar
gazteentzat etxebizitza publikoa eskainiko duten hirigintza-garapenak ahalbidetzea.

3. Un proyecto que permita reutilizar el actual trazado como bulevard viario local y posibilite desarrollos urbanísticos que proporcione vivienda pública para la juventud andoaindarra.

 

4. Proiektu horrek merkataritza-hirigune bat hornitzeaz gain (Aita Larramendi, Zumea, Kaleberria eta Makaldegia kaleak) eskola-umeak beren ikastetxeetara (Aita Larramendi, La Salle-Berrozpe, Ondarreta, Leizaran)
modu seguruan joateko ibilbideak sortzeko aukera emango duten espazioak prestatuko ditu.

4. Un proyecto que habilite espacios para el peatón, que además de proveer de un centro urbano comercial (C/Aita Larramendi, C/Zumea, Kaleberria, Kale Nagusia, Makaldegi), posibiliten el tránsito seguro de los escolares a sus centros (Aita Larramendi, Ondarreta, La Salle-Berrozpe, Leizaran).

 

5. Proiektu horren bidez, egungo trazaduraren espazioak birsortu eta berrerabili ahal izango dira, energia
garbiak ekoizteko eta Oria eta Leitzaran ibaien balizko ur-goraldien aurrean urpean gera daitezkeen berdegune
bihurtzeko.

5. Un proyecto que haga posible regenerar y reutilizar los espacios del actual trazado para la producción de energías limpias y la transformación en zonas verdes inundables ante las posibles crecidas del río Oria y Leitzaran.

 

6. Proiektu horrek herri barneko trafikoak egungo trazaduran aurreikusitako herri bidera kanporatuko ditu, eta zenbait kaleren funtzionaltasuna berrezartzea ahalbidetuko du, Basterotik Goikoplaza eta Kaletxikira bitarteko
mugikortasun bertikala ahalbidetzeko.

6. Un proyecto que externalice los tráficos locales al vial viario urbano previsto en el actual trazado y permita restablecer la funcionalidad de algunas calles en semipeatonales para posibilitar una movilidad vertical desde Bastero a Goikoplaza y Kaletxiki.

 

7. Elizondo plaza, Arrate plaza, Nafarroa plaza, Kaletxiki plaza eta Bazkardo plaza bezalako eremuak pertsonentzat berreskuratzeko herri barneko trafikoak birbanatzea ahalbidetuko duen proiektu bat, horretarako beharrezko aparkalekuak sortuz xede hori izango duten espazioetan.

7. Un proyecto que redistribuya los tráficos internos para recuperar ciertas plazas como lugares para el peatón en zonas como plaza Elizondo, plaza Arrate, plaza Kaletxiki y plaza Bazkardo, habilitando para ello los debidos y suficientes lugares de aparcamiento que mitigue la actual problemática al respecto.

 

8. Industria-garapenak bultzatuko dituen proiektua. Horretarako, hiri-bilbidearekin eta bi norabideetan hiri-bideetara sartzeko eta irteteko sarbide zuzenekin poligono atseginak egiteko aukera emango du.

8. Un proyecto que impulse los desarrollos industriales posibilitando para ello de polígonos amables con la trama urbana y con accesos directos de entrada y salida a viales urbanos en ambas direcciones.

 

9. Egungo landa-eremuak babestea ahalbidetuko duen proiektua, gaur egun bertan egiten diren nekazaritza- jarduerak egiten jarraitu ahal izateko eta Andoaingo elikadura-burujabetasuna bultzatzeko.

9. Un proyecto que permita preservar las actuales zonas rurales para poder continuar ejerciendo las actividades agrícolas que hoy en día se llevan a cabo en las mismas e impulsar la soberanía alimentaria de Andoain.

 

10. Azpikola bezalako espazio degradatuak birsortzeko obretako hondakinak berrerabiliko dituen proiektua, Andoainen sortutako karbono-isurien eragina murrizteko.

10. Un proyecto que reutilice los desechos de las obras para la regeneración de espacios degradados como Azpikola, y de esa manera disminuir el efecto de las emisiones de carbono generadas en la localidad de Andoain.