VEÏNS CABRILS PER LA CONVIVÈNCIA I LA LEGALITAT

S’ha presentat una instància a l’Ajuntament demanant estudiar conjuntament l’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges i com millorar la seguretat en el nostre municipi. Podeu col·laborar i donar suport a aquesta petició adherint-vos, amb la vostra signatura, a la plataforma.

Pueblo_Cabrils1.jpg

 Resum  instància

A. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

B. Actualitzar el PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

C. Reforçar la SEGURETAT física, patrimonial i jurídica

D. Coordinar amb l'entitat financera per prevenir l'ocupació il·legal en els seus immobles

E. Requerir als seus Propietaris complir NORMES URBANÍSTIQUES i SANITÀRIES

F. Coordinar amb la Direcció d'Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat

 

AJUNTAMENT DE CABRILS

Els veïns signants, com a propietaris d'immobles ubicats al municipi de Cabrils, en nom propi i en representació d'altres,                                                                                                             EXPOSEN  

Que cada vegada hi ha més habitatges ocupats il·legalment, fins i tot per diverses famílies, i els conflictes són més freqüents.

Estem molt preocupats per protegir la convivència veïnal, juntament amb la seguretat personal i patrimonial. Entenem que no és una situació fàcil de gestionar.

Per tot l'abans exposat, mitjançant la present, els sotasignats  

DEMANEN 

Que sigui convocada una REUNIÓ amb la Il·lustríssima Senyora Alcaldessa, el lletrat de l'Ajuntament i el responsable de la Policia Local.

Per, dins de la legalitat avui vigent, col·laborar, revisar i estudiar de forma conjunta la viabilitat de les següents propostes, així com qualsevol altra que vostès estimin oportú i que pugui ajudar a pal·liar o minimitzar aquests conflictes derivats de l'ocupació il·legal:

A. Elaborar un PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES, que contingui les següents actuacions:

1. Si es té coneixement d'un intent d'ocupació, alertar dels intents d'ocupació de l'habitatge al seu legítim propietari perquè procedeixi a millorar les mesures d'assegurament o instal·lar-les en cas de no disposar-ne (xapat de portes i finestres, instal·lació de porta antivandàlica i alarma).

El problema és que moltes d'elles són propietat d'entitats financeres i/o fons immobiliaris,  amb capacitat de reacció  lenta i poc col·laboradora. Entenem que una acció conjunta entre veïns i el consistori pot tenir més oportunitats d'èxit i d'immediatesa.

2. Si s'està produint l'intent d'entrada, trucar immediatament a xxx per notificar-ho, i afavorir que pugui acudir la Policia Municipal i/o els Mossos d'Esquadra. Estudiar amb el lletrat de l'Ajuntament la possibilitat que aquests titulars proporcionin una autorització per poder accedir-hi, tot i no estar ells presents.

3. A la seva arribada els Agents han de determinar si aquest habitatge ha estat usurpat recentment, i si constitueix o no domicili/estatge dels ocupants. Aquest punt és fonamental, ja que és determinant tota ajuda que se li pugui prestar als Agents intervinents, per tal de demostrar que no hi ha domicili i que s'està cometent un delicte en aquest mateix instant; d'aquesta manera, poden ser desallotjats de l'habitatge. En aquest moment, s'haurà d'avisar als propietaris perquè procedeixin a assegurar l'habitatge.

4. Per ajudar els Agents a determinar si s'ha constituït o no estatge és fonamental la declaració dels veïns que acreditin que l'habitatge no era el domicili de ningú fins a l'ocupació detectada; o altres mitjans, com l'informe de l'empresa d'alarmes, indicant que l'habitatge es trobava deshabitat fins a la usurpació. Els veïns ens oferim a proporcionar aquest testimoni.

5. Entenem que només amb la seguretat suficient per part dels Agents intervinents, que no hi ha domicili constituït, els ocupants podran ser desallotjats immediatament; en cas contrari, entenem que es procedirà a la seva identificació, per remetre-ho al Jutjat per iniciar el procés corresponent.

6. Si l'ocupació es consolida, és a dir, si els Agents intervinents determinen que hi ha domicili, i que per tant, aquest és inviolable, es podrà iniciar un procediment penal després de l'atestat policial, en què la Fiscalia haurà d'exercir l'acusació, i també podrà fer-ho el propietari de l'habitatge com a acusació particular. En aquest punt, la implicació de la Fiscalia i del jutge és fonamental per poder realitzar una condemna ràpida i poder establir la mesura urgent de desallotjament. És per això que els veïns oferim la nostra col·laboració per actuar conjuntament i coordinadament per tal de poder solucionar aquesta situació de conflicte en el menor temps possible.

B. Actualitzar el PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, comprovant la veracitat de les dades d'obligat compliment consignats:      

-Documents d'identificació de TOTS els actuals ocupants, evitant desconeguts i / o il·legals:      

-DNI (document nacional d'identitat) o targeta de residència, llibre de família, passaports.      

-Títol legítim de l'ocupació de l'habitatge: escriptura de propietat o contracte de lloguer signat pel Propietari i el Arrendatari i Certificat energètic, complint els requisits exigits per la Llei d'Arrendaments Urbans actual.      

-Cèdula d'habitabilitat i rebut de l'IBI vigent.

L'ocupant il·legal d'un bé immoble no gaudirà de la protecció de domicili o estatge davant l'actuació de l'autoritat pública o els seus agents.

C. Reforçar la SEGURETAT física, patrimonial i jurídica, mitjançant:

- consells preventius i col·laboració veïnal

- major vigilància policial i la seva coordinació amb els Mossos

- publicar dades de robatoris a domicilis amb exactitud (consumats i temptatives, dies i zones)

- sistema de lectura de matrícules de tots els vehicles que passin pel municipi per a la dissuasió de bandes, millorar la investigació quan es produeixin robatoris i tenir capacitat de reacció.  

D. Coordinar amb l'entitat financera SAREB les mesures protocol·làries convenients per prevenir l'ocupació il·legal en els seus immobles, com:

- Obtenir la seva autorització per escrit, que permeti a la Policia Local o Mossos accedir a l'interior de l'habitatge, o al menys a jardí, encara que ells no es trobin presents.

- Requerir oficialment cessar l'estat de manifest abandonament dels seus immobles, buits i / o amb la seva ocupació il·legal.  

E. Requerir als seus Propietaris executar les obres necessàries en els citats immobles per complir els seus DEURES respecte les condicions d'estabilitat, ús, conservació, rehabilitació i prevenció sanitària previstos en les vigents NORMES URBANÍSTIQUES i SANITÀRIES, a nivell Estat, Comunitat Autònoma i Municipal. Moltes d'aquestes vivendes tenen piscines abandonades que suposen un focus de cria de mosquits, etc.

Si el Propietari es negués, sol·licitem a l'Ajuntament una ACCIÓ SUBSTITUTÒRIA.

F. Coordinar amb la Direcció d'Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat:

Amb l'objectiu de reubicar persones conflictives, lloguers subvencionats, etc. sol·licitar la intervenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, evitant que a CABRILS es consolidin ocupacions il·legals que provoquen inseguretat i alarma social.  

La inviolabilitat de domicili suposa una parcel·la del dret més ampli a la intimitat. És un espai on podem exercir el nostre dret a viure amb seguretat i llibertat més íntima, al marge de convencions socials, amb la nostra facultat d'exclusió respecte de tercers.

Sense que sigui necessari que serveixi de residència permanent, temporal, o ocasional. Com, per exemple, ocorre en els segons habitatges, alguns a nom de persona física i/o d'empreses familiars.

Els legítims propietaris hem de gaudir de la protecció dels nostre estatge o domicili per part de l'autoritat. A més, paguem els nostres impostos.

Entenem que qui ocupa sense títol i sense tolerància del primer no hauria d’acollir-se a la mateixa protecció de domicili.  

Tot esperant les seves notícies, li enviem una cordial salutació.

Atentament,    

SIGNANTS:    

_______________________________________________________________________

  Se ha presentado una instancia al Ayuntamiento pidiendo estudiar conjuntamente la actuación delante de la ocupación ilegal de viviendas y sobre cómo mejorar la seguridad en nuestro municipio. Podéis colaborar y dar soporte a esta petición adhiriendo con vuestra firma a la plataforma…. 

 Resumen de la Instancia:

A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.

B. Actualizar el PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

C. Reforzar la SEGURIDAD física, patrimonial y jurídica.

D. Coordinar con la entidad financiera para prevenir la ocupación ilegal en sus inmuebles.

E. Requerir a sus Propietarios cumplir NORMAS URBANÍSTICAS y SANITARIAS.

F. Coordinar con la Direcció d'Acció Cívica y Ciudadanía de la Generalitat

 

                       AYUNTAMIENTO DE CABRILS

Los vecinos firmantes, como propietarios de inmuebles ubicados en el municipio de Cabrils, en nombre propio y en representación de otros,                                                                                           EXPONEN  

Que cada vez hay en los alrededores más viviendas ocupadas ilegalmente, incluso por varias familias, y los conflictos son más frecuentes.

Estamos muy preocupados por proteger nuestra convivencia vecinal, junto con la seguridad de nuestras personas y patrimonios. Entendemos que no es una situación fácil de gestionar.

Por todo lo expuesto, mediante la presente, los abajo firmantes    

SOLICITAN

Que sea convocada una REUNIÓN con la Ilustrísima Señora Alcaldesa, el Letrado del Ayuntamiento y el responsable de la Policía Local.

Para, dentro de la legalidad hoy vigente, colaborar, revisar y estudiar de forma conjunta la viabilidad de las siguientes propuestas, así como cualquiera otra que Vds. estimen oportuno y que pueda ayudar a paliar o minimizar dichos conflictos, derivados de la ocupación ilegal:

A. Elaborar un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS, que contenga las siguientes actuaciones:  

1. Si se tiene conocimiento de un intento de ocupación, alertar de los intentos de ocupación de la vivienda a su legítimo propietario para que proceda a mejorar las medidas de aseguramiento o instalarlas si no las hubiere (Chapado de puertas y ventanas, instalación de puerta antivandálica y alarma).

El problema es que muchas de ellas son propiedad de entidades financieras y/o fondos inmobiliarios, cuya capacidad de reacción es lenta y poco colaboradora. Entendemos que una acción conjunta entre vecinos y el Consistorio, puede tener más oportunidades de éxito y de inmediatez.  

2. Si se está produciendo el intento de entrada, llamar inmediatamente al xxx para notificarlo, y favorecer que pueda acudir la Policía Municipal y /o los Mossos de Esquadra.  Estudiar con el Letrado del Ayuntamiento la posibilidad de que dichos titulares proporcionen una autorización para poder acceder a la misma, aun sin estar ellos presentes.  

3. A su llegada los Agentes deben determinar si esa vivienda ha sido usurpada recientemente, y si constituye o no domicilio/morada de los ocupantes. Este punto es fundamental, ya que es determinante toda ayuda que se le pueda prestar a los Agentes intervinientes, en aras a demostrar que no hay morada y que se está cometiendo un delito en ese mismo instante; de este modo, pueden ser desalojados de la vivienda. En ese momento, se deberá avisar a los propietarios para que procedan a asegurar la vivienda.  

4. Para ayudar a los Agentes a determinar si se ha constituido o no morada es fundamental la declaración de los vecinos que acredite que la vivienda no era morada de nadie hasta la ocupación detectada; u otros medios, como el informe de la empresa de alarmas, indicando que la vivienda se encontraba deshabitada hasta la usurpación. Los vecinos nos ofrecemos a proporcionar dicho testimonio.  

5. Entendemos que sólo con la seguridad suficiente por parte de los Agentes intervinientes, de que no hay domicilio constituido, los ocupantes podrán ser desalojados inmediatamente; en caso contrario, entendemos que se procederá a su identificación, para remitirlo al Juzgado para iniciar el proceso correspondiente.  

6. Si la ocupación se consolida, esto es, si los Agentes intervinientes determinan que hay domicilio, y que por tanto, este es inviolable, se podrá iniciar un procedimiento penal tras el atestado policial, en el que la Fiscalía deberá ejercer la acusación, y también podrá hacerlo el propietario de la vivienda como acusación particular. En este punto, la implicación de la Fiscalía y del Juez es fundamental para poder realizar una condena rápida y poder establecer la medida urgente de desalojo. Es por ello que los vecinos ofrecemos nuestra colaboración para actuar conjunta y coordinadamente a fin de poder solventar dicha situación de conflicto en el menor tiempo posible.    

B. Actualizar el PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, comprobando la veracidad de los datos de obligado cumplimiento consignados:     

-Documentos de identificación de TODOS los actuales ocupantes, evitando desconocidos y/o ilegales:     

-DNI (documento nacional de identidad) o tarjeta de residencia, libro de familia, pasaportes.     

-Título legítimo de la ocupación de la vivienda: escritura de propiedad o contrato de alquiler firmado por el Propietario y el Arrendatario y Certificado energètico, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos actual.     

-Cédula de habitabilidad y recibo del IBI vigentes.

El ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes.

C. Reforzar la SEGURIDAD física, patrimonial y jurídica, mediante:

- consejos preventivos y colaboración vecinal

- mayor vigilancia policial y su coordinación con los Mossos

- publicar datos de robos a domicilios con exactitud (consumados y tentativas, días y zonas)

- sistema de lectura de matrículas de todos los vehículos que pasen por el municipio para la disuasión de bandas, mejorar la investigación cuando se produzcan robos y tener capacidad de reacción.

D. Coordinar con la entidad financiera SAREB las medidas protocolarias convenientes para prevenir la ocupación ilegal en sus inmuebles, como:

-Obtener su autorización por escrito, que permita a la Policía Local o Mossos acceder al interior de la vivienda, o al menos al jardín, aunque ellos no se encuentren presentes.

-Requerir oficialmente cesar el estado de manifiesto abandono de sus inmuebles, vacíos y/o con su ocupación ilegal.   

E. Requerir a sus Propietarios ejecutar las obras necesarias en los citados inmuebles para cumplir sus DEBERES respecto las condiciones de estabilidad, uso, conservación, rehabilitación y prevención sanitaria previstos en las vigentes NORMAS URBANÍSTICAS y SANITARIAS, a nivel Estado, Comunidad Autónoma y Municipal. Muchas de esas viviendas tienen piscinas abandonadas que suponen un foco de cría de mosquitos, etc.

Si el Propietario se negara, solicitamos al Ayuntamiento una ACCIÓN SUSTITUTORIA.

F. Coordinar con la Direcció d'Acció Cívica y Ciudadanía de la Generalitat:

Con el objetivo de reubicar personas conflictivas, alquileres subvencionados, etc. solicitar la intervención de la Agència de la Vivenda de Catalunya, evitando que en CABRILS se consoliden ocupaciones ilegales que provocan inseguridad y alarma social.  

La inviolabilidad del domicilio supone una parcela del derecho más amplio a la intimidad. Es un espacio donde podemos ejercer nuestro derecho a vivir con seguridad y libertad más íntima, al margen de convenciones sociales, con nuestra facultad de exclusión respecto de terceros.

Sin que sea preciso que sirva de residencia permanente, temporal, u ocasional. Como, por ejemplo, ocurre en las segundas viviendas, algunas a nombre de persona física y/o de empresas familiares.

Los legítimos propietarios debemos gozar de la protección de nuestra morada o domicilio por la Autoridad. Además, pagamos sus impuestos.

Entendemos que quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero no debería acogerse a la misma protección de morada o domicilio.  

En espera de sus noticias, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente,      

FIRMANTES:  

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a VEÏNS CABRILS a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


O

Recibirá un mensaje de correo electrónico con un enlace para confirmar su firma. Para asegurarse de que recibe nuestros correos electrónicos, añada info@peticion.es a su libreta de direcciones o a la lista de remitentes seguros.

Tenga en cuenta que no puede confirmar su firma mediante una respuesta suya a este mensaje.
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...