POR UNHA UDC CON LUZ PROPIA

Logo de que as autoridades académicas da UDC tomasen a decisión de «rexeitar» a realización dunhas xornadas sobre traballo sexual na Facultade de Socioloxía, as persoas abaixo asinantes, cuxas posturas fronte á dicotomía entre abolicionismo e regulacionismo do traballo sexual son diversas, manifestamos o seguinte:

1. Desexamos lembrar que os Estatutos da UDC estabelecen que a institución debe axustarse aos principios do Estado social e democrático de Dereito, así como á defensa da autonomía e da liberdade de cátedra. O texto tamén estipula que a UDC ten como función a creación, desenvolvemento, transmisión e crítica da ciencia, da técnica e da cultura.

2. Consideramos que o coñecemento social de calidade científica só pode alcanzarse a través dun intercambio académico honesto, se ben crítico e rigoroso, de ideas e opinións, que reflictan as diferentes sensibilidades, aspiracións e intereses dos diferentes grupos que compoñen a sociedade. A Universidade pública debe seguir sendo un lugar de pluralismo, de encontro e debate públicos, cuxa axenda non veña fixada, censurada ou planificada por grupos de presión descoñecedores da súa función primordial: a creación, desenvolvemento, transmisión e crítica dos saberes.

3. É ben certo que, nunha sociedade democrática, as institucións públicas, entre elas as Universidades públicas, poden e deben ser o albo das críticas ao seu proceder, sendo necesario que permanezan receptivas a tales críticas. Porén, baixo ningún concepto, ningún grupo de presión pode arrogarse o dereito de impoñer á Universidade pública o veto a determinadas persoas, colectivos ou ideas.

4. O prestixio dunha Universidade pública está na calidade da súa docencia e da súa investigación, mais tamén na súa valía e na súa valentía na defensa dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas. O compromiso na defensa dos dereitos humanos acada o seu verdadeiro sentido cando estes se ven ameazados ou impedidos e evidénciase coa adopción de medidas que garantan o seu exercicio real e efectivo. 

5. Nun momento histórico en que cada vez semella máis xeneralizada a expresión sen complexos de pulsións autoritarias incompatíbeis coa liberdade de expresión, é máis preciso que nunca reafirmar o compromiso da Universidade cos dereitos e liberdades públicas. Así, expresamos a nosa firme convicción de garantir unha Universidade pública onde a liberdade de cátedra, a liberdade de investigación, a liberdade de expresión, o pluralismo e a ausencia de censura previa sexan garantías do seu labor investigador, docente e divulgador.

6. É por iso que mostramos o noso apoio á realización das Xornadas sobre Traballo Sexual e ao profesorado e persoal investigador implicado, á vez que reafirmamos o noso inquebrantábel compromiso coa celebración destas xornadas, e doutras que, sobre a mesma materia, se poidan chegar a celebrar con puntos de vista diferentes. A decisión de rexeitar a realización de tales xornadas supón que as persoas implicadas nelas fiquen impedidas no exercicio dos seus dereitos e liberdades, mais tamén que o día de mañá, en aplicación dos argumentos dados polas autoridades académicas da UDC, poidamos ser nós mesmas as persoas impedidas. 

7. Non é preciso subliñar que o estudantado da UDC está composto por persoas maiores de idade, dotadas de capacidade de discernimento propio, que non precisan tutela ningunha sobre as súas ideas ou opinións.

8. Por último, queremos mostrar o noso rexeitamento á agresiva persecución mediática e ás gravísimas descualificacións e ameazas que están a padecer as organizadoras do evento.

Por todas estas razóns, solicitamos ás autoridades académicas da UDC que reconsideren a súa decisión de «rexeitar» as Xornadas sobre Traballo Sexual e permitan a súa realización na nosa universidade.   

 

------------------------------ VERSIÓN EN LENGUA CASTELLANA ---------

 

Luego de que las autoridades académicas de la Universidade da Coruña (UDC) tomasen la decisión de «rechazar» la realización de unas jornadas sobre trabajo sexual en la Facultad de Sociología, las personas abajo firmantes, cuyas posturas frente a la dicotomía entre abolicionismo y regulacionismo del trabajo sexual son diversas, manifestamos lo siguiente:

1. Deseamos recordar que los Estatutos de la UDC establecen que la institución debe ajustarse a los principios del Estado social y democrático de Derecho, así como a la defensa de la autonomía y de la libertad de cátedra. El texto también estipula que la UDC tiene como función la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

2. Consideramos que el conocimiento social de calidad científica sólo puede alcanzarse a través de un intercambio académico honesto, si bien crítico y riguroso, de ideas y opiniones, que reflejen las diferentes sensibilidades, aspiraciones e intereses de los diferentes grupos que componen la sociedad. La Universidad pública debe seguir siendo un lugar de pluralismo, de encuentro y debate públicos, cuya agenda no venga fijada, censurada o planificada por grupos de presión desconocedores de su función primordial: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de los saberes.

3. Es cierto que, en una sociedad democrática, las instituciones públicas, entre ellas las Universidades públicas, pueden y deben ser el centro de las críticas a su proceder, siendo necesario que permanezcan receptivas a tales críticas. Sin embargo, bajo ningún concepto, ningún grupo de presión puede arrogarse el derecho de imponer a la Universidad pública el veto a determinadas personas, colectivos o ideas.

4. El prestigio de una Universidad pública está en la calidad de su docencia y de su investigación, pero también en su valía y en su valentía en la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El compromiso en la defensa de los derechos humanos alcanza su verdadero sentido cando estos se ven amenazados o impedidos y se evidencian con la adopción de medidas que garanticen su ejercicio real y efectivo. 

5. En un momento histórico en que cada vez parece más generalizada la expresión sin complejos de pulsiones autoritarias incompatibles con la libertad de expresión, es más necesario que nunca reafirmar el compromiso de la Universidad con los derechos y libertades públicas. Así, expresamos nuestra firme convicción de garantizar una Universidad pública donde la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de expresión, el pluralismo y la ausencia de censura previa sean garantías de su labor investigadora, docente y divulgadora.

6. Es por eso que mostramos nuestro apoyo a la realización de las Jornadas sobre Trabajo Sexual e al profesorado y personal investigador implicado, a la vez que reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con la celebración de estas jornadas, y de otras que, sobre la misma materia, se puedan llegar a celebrar con puntos de vista diferentes. La decisión de rechazar la realización de tales jornadas supone que las personas implicadas en ellas se vean impedidas en el ejercicio de sus derechos y libertades, pero también que el día de mañana, en aplicación de los argumentos dados por las autoridades académicas de la UDC, podamos ser nosotras mismas las personas impedidas. 

7. No es necesario subrayar que el estudiantado de la UDC está compuesto por personas mayores de edad, dotadas de capacidad de discernimiento propio, que no necesitan tutela alguna sobre sus ideas u opiniones.

8. Por último, queremos mostrar nuestro rechazo a la agresiva persecución mediática y a las gravísimas descalificaciones y amenazas que están padeciendo las organizadoras del evento.

Por todas estas razones, solicitamos a las autoridades académicas de la UDC que reconsideren su decisión de «rechazar» las Jornadas sobre Trabajo Sexual y permitan su realización en nuestra universidad.   

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que ... podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...