Stop Glifosato en Rosamar

[CAT] RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA LA FUMIGACIÓ AMB GLIFOSAT A ROSAMAR-CANYET
 
Tot i que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha decidit abandonar la utilització de Glifosat com herbicida, en la zona de Canyet (Urbanització Rosamar) la EUC (Entitat Urbanística de Conservació) continua ruixant els carrers amb aquest producte cancerigen dos cops a l'any. La decisió de l'Ajuntament de Santa Cristina, i de molts altres, ha estat donada pels efectes nocius de l'herbicida tant per a la salut humana com per a la d'altres animals, especialment insectes. 
 
 
Diverses organitzacions mundials han opinat sobre el Glifosato:
 
 • Organització Mundial de la Salut, ho va classificar com genotóxico (que causa mal a l'ADN), cancerígen per als animals i “probablement cancerígen” per als humans.
 • Agricultura de Greenpeace España. No sols afecta a la biodiversitat de l'aigua i del sòl, sinó també a la salut de les persones. Diversos estudis han assenyalat que el glifosato pot resultar tòxic per als pol·linitzadors.
 • Països que està prohibit: Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Dinamarca, Portugal, Malawi (Àfrica), Vietnam, Sri Lanka, Oman, Aràbia Saudita, Kuwait, Bahrain, Catar, Bermudes, Saint Vincent i les Grenadines. 
 • Ajuntaments que no ho utilitzen: més de 200 municipis catalans com Santa Cristina d'Aro. Totes les capitals catalanes Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona. Diverses capitals espanyoles, Saragossa, Madrid ….
 • La Unió Europea té previst prohibir-ho dins de la comunitat el 31 de desembre de 2022. 
Tenint en compte aquestes dades, ens preguntem: 
 • Per què en un espai natural com és aquest petit paradís (Rosamar – Canyet) la EUC està utilitzant verins com el glifosato per a matar les herbes i fumiga els pins sense permís dels propietaris, fins i tot en terrenys particulars?
 • Per què en un espai natural es considera que hi ha males herbes?
 • Per què en un espai natural no s'utilitzen mitjans mecànics de control de plagues com en altres municipis? 
En diverses ocasionis SOS Rosamar Canyet ha demanat a la EUC (Entité Urbanistique de Conservation) que no s'utilitzin aquests productes tan nocius per a la flora, la fauna i l' ecosistema, sense obtenir resposta de la seva part. En conseqüència, hem comunicat les circumstàncies a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, que ens van contestat que enviaran un comunicat a la EUC.
 
Volem difondre el nostre desacord en la utilització d'aquests productes tan nocius per a la salut i el medi ambient, i per a això us demanem que signeu aquesta petició que enviarem a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i a la EUC.
 
 
 
[FR] COLLECTE DE SIGNATURES CONTRE LA FUMIGATION AVEC GLYPHOSATE À ROSAMAR-CANYET
 
Bien que le conseil municipal de Santa Cristina d'Aro ait décidé d'abandonner l'utilisation du glyphosate comme herbicide, dans la zone de Canyet (Urbanisation Rosamar), l'EUC continue de pulvériser les rues avec ce produit cancérigène deux fois par an. La décision de la mairie de Santa Cristina, et de tant d'autres, est due aux effets nocifs de l'herbicide sur la santé humaine et sur celle des autres animaux, notamment les insectes. 
 
 
Plusieurs organisations mondiales ont exprimé leur opinion sur le glyphosate :
 • L'Organisation mondiale de la santé l'a classé comme génotoxique (causant des dommages à l'ADN), cancérogène pour les animaux et "probablement cancérogène" pour les humains.
 • Greenpeace Espagne Agriculture. Elle affecte non seulement la biodiversité de l'eau et du sol, mais aussi la santé humaine. Des études ont montré que le glyphosate peut être toxique pour les pollinisateurs.
 • Pays où il est interdit : Belgique, Italie, République tchèque, Danemark, Portugal, Malawi (Afrique), Vietnam, Sri Lanka, Oman, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Bermudes, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
 • Municipalités qui ne l'utilisent pas : plus de 200 municipalités catalanes telles que Santa Cristina d'Aro. Toutes les capitales catalanes : Gérone, Barcelone, Lleida, Tarragone. Plusieurs capitales espagnoles, Saragosse, Madrid ....
 • L'Union européenne prévoit de l'interdire au sein de la communauté le 31 décembre 2022. 
Connaissant ces données, nous nous demandons : 
 
- Pourquoi, dans un espace naturel tel que ce petit paradis (Rosamar - Canyet), l'EUC utilise-t-elle des poisons tels que le glyphosate pour tuer les mauvaises herbes et pulvérise-t-elle les pins sans la permission des propriétaires, même sur des terrains privés ?
 
- Pourquoi, dans un espace naturel, les mauvaises herbes sont-elles considérées comme des mauvaises herbes ?
 
- Comment se fait-il que dans une zone naturelle, on n'utilise pas de moyens mécaniques de lutte contre les nuisibles comme dans d'autres communes ? 
 
À plusieurs reprises, SOS Rosamar Canyet a demandé à l'EUC de ne pas utiliser ces produits si nocifs pour la flore, la faune et l'écosystème, sans recevoir aucune réponse de leur part. Nous avons donc informé le conseil municipal de Santa Cristina d'Aro, qui a répondu qu'il enverrait un communiqué à l’EUC.
 
Nous voulons difuser notre désaccord avec l'utilisation de ces produits si nocifs pour la santé et l'environnement, et pour cela nous vous demandons de signer cette pétition que nous enverrons au Conseil municipal de Santa Cristina d'Aro et à l’EUC.

[ES] RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA LA FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO DE ROSAMAR-CANYET 

Aunque el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro ha decidido abandonar la utilización de Glifosato como herbicida, en la zona de Canyet (Urbanización Rosamar) la EUC (Entidad Urbanística de Conservación) sigue rociando las calles con este producto cancerígeno dos veces al año. La decisión del Ayuntamiento de Santa Cristina, y de tantos otros, ha sido dada por los efectos nocivos del herbicida tanto para la salud humana como para la de otros animales, especialmente insectos.

https://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/natura/el-nou-govern-de-santa-cristina-acorda-deixar-dusar-lherbicida-glifosat

Diversas organizaciones mundiales han opinado sobre el Glifosato:

Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como genotóxico (que causa daño al ADN), cancerígeno para los animales y “probablemente cancerígeno” para los humanos.

Agricultura de Greenpeace España. No solo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las personas. Diversos estudios han señalado que el glifosato puede resultar tóxico para los polinizadores. 

Países que está prohibido: Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Portugal, Malawi (África), Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Bermudas, San Vicente y las Granadinas.

Ayuntamientos que no lo utilizan: más de 200 municipios catalanes como Santa Cristina d’Aro. Todas las capitales catalanas Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona. Diversas capitales españolas, Zaragoza, Madrid ….   ·

La Unión Europea tiene previsto prohibirlo dentro de la comunidad el 31 de diciembre de 2022.

Sabiendo estos datos, nos preguntamos:

¿Por qué en un espacio natural como es este pequeño paraíso (Rosamar – Canyet) la EUC está utilizando venenos como el glifosato para matar las hierbas y fumiga los pinos sin permiso de los propietarios, incluso en terrenos particulares?  

¿Por qué en un espacio natural se considera que hay malas hierbas? 

¿Por qué en un espacio natural no se utilizan medios mecánicos de control de plagas como en otros municipios?  

En diversas ocasiones SOS Rosamar Canyet ha pedido a la EUC que no se utilicen estos productos tan dañinos para la flora, fauna y ecosistema, sin obtener respuesta de su parte. En consecuencia, hemos comunicado las circunstancias al Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro, que nos contestaron que enviarían a la EUC un comunicado.

Queremos difundir nuestro desacuerdo en la utilización de estos productos tan dañinos para la salud y el medio ambiente, y para ello os pedimos que firméis esta petición que enviaremos al Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro y a la EUC.

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a SOS Rosamar a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


OPublicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...