Alegaciones en oposición a la construcción de un parking privado en la zona de equipamientos deportivos de Rosamar

[CAT] Alegacions contra obres de condicionament d’uns terrenys per aparcament al Polígon d’Actuació de la urbanització Rosamar, tot afectant la zona d’equipaments esportius i la piscina preexistent.

Ens oposem a les obres per 

1.El Projecte d’obres afecta terrenys inclosos al PAU Can Castelló, terrenys afectats per la Moratòria Urbanística acordada amb l’aprovació inicial del POUM de Santa Cristina d’Aro, i no es pot tramitar ni atorgar cap llicència d’obres, per estar suspeses qualsevol llicència d’obres i la tramitació de Plans i Projectes en aquest àmbit.

2. Els terrenys afectats estan qualificats en el POUM vigent com a Sistemes d’equipaments comunitaris Clau EQ Esportiu Privat, i les obres d’implantació d’aparcaments són incompatibles amb la Clau indicada i amb els usos permesos en aquesta Clau.

3. Les obres projecten inutilitzar i afectar la piscina comunitària existent, contemplant remplir-la de terra i retirar-la, aixi que la destrucció de l’àrea pavimentada al seu voltant, el seu coronament i la zona de platja. Extrem que persegueix impossibilitar en el futur l’ús per equipament comunitaris i esportius d’aquests terrenys.

4. No es compleixen els requisits imposats al conjuntde la legislació i normativa urbanística per l’autorització d’usos i obres provisionals.

5. El POUM de Santa Cristina d’Aro vigent regula els aparcaments amb una Clau específica –Clau AP Sistema de comunicacions, Subsistema d’aparcaments- que no afecta ni és aplicable a aquests terrenys. No essent en conseqüència un ús admissible.

6. Les obres s’han iniciat sense llicència i han estat denunciades instant la seva immediata paralització. Extrem que ha de comportar la imposició de les corresponents sancions, la incoació d’un expedient de disciplina urbanística i l’ordre de restitució de les coses al seu estat anterior.

Ajuntament no pot atorgar cap llicència a la zona.

Suspensió de llicències que entenemefectes directes en aquests terrenys que es troben inclosos en l’àmbit territorial del Polígon d’Actuació Urbanística Can Castelló 09, de nova creació, i que és objecte de requalificació, mitjançant la Revisió del POUM aprovat inicialment. Requalificació urbanística prevista a la Revisió del POUM, a la que s'han oposat diverses associacions com SOS RosamarCanyet, SOS Costa Brava i  veïns de la urbanització Rosamar, Santa Cristina d’ Aro i Sant Feliu de Guixols.

De manera que considerem que no es poden atorgarllicències mentre no s’aprovi definitivament el POUM,


[FR] Allégations contre les travaux de conditionnement de certains terrains pour le stationnement au Polígono de Actuación de la urbanización Rosamar, affectant la zone des installations sportives et la piscine préexistante.


Nous nous opposons aux travaux parce que


1. Le projet de travaux concerne des terrains inclus dans le PAU de Can Castelló, des terrains touchés par le moratoire d'urbanisation convenu avec l'approbation initiale du POUM de Santa Cristina d'Aro, et aucun permis de construire ne peut être traité ou accordé, car tous les permis de construire et le traitement des plans et des projets dans cette zone ont été suspendus.

2. Le terrain concerné est classé dans le POUM actuel comme un système d'installations sportives communautaires privées, QE clé. Et les travaux d'implantation de parking sont incompatibles avec la Clave indiquée et avec les usages permis dans cette Clave.


3. Les travaux prévoient de rendre inutilisable et d'affecter la piscine communale existante, puisqu'ils envisagent de la remplir de terre et d'enlever et de détruire la zone pavée qui l'entoure, sa couronne et la zone de la plage. Cette mesure vise à rendre impossible l'utilisation du terrain pour des installations communautaires et sportives à l'avenir.

4. Les exigences imposées à l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière d'urbanisme pour l'autorisation des usages et travaux provisoires ne sont pas respectées.


5. Le POUM de Santa Cristina d'Aro en vigueur réglemente les parkings avec une Clé spécifique - Clé AP Système de communication, Sous-système des parkings - qui n'affecte pas et n'est pas applicable à ce terrain. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une utilisation admissible.

6. Les travaux ont été commencés sans autorisation et ont été dénoncés, demandant leur arrêt immédiat. Cela devrait conduire à l'imposition des sanctions correspondantes, à la constitution d'un dossier disciplinaire d'urbanisme et à l'ordre de rétablir les choses dans leur état antérieur.

La mairie ne peut accorder aucune licence dans la région.
Suspension des permis qui, selon nos informations, ont des effets directs sur ce terrain, qui est inclus dans le champ d'application territorial du Polígono de Actuación Urbanística Can Castelló 09 nouvellement créé, et qui est soumis à une requalification, par le biais de la révision du POUM initialement approuvé. La requalification urbaine prévue par la révision du POUM, à laquelle se sont opposées diverses associations telles que SOS Rosamar Canyet, SOS Costa Brava et les habitants du lotissement Rosamar, Santa Cristina de Aro et Sant Feliu de Guixols.

[ESP] Alegaciones contra las obras de acondicionamiento de unos terrenos por aparcamiento al Polígono de Actuación de la urbanización Rosamar, afectando la zona de equipaciones deportivas y la piscina preexistente.

Nos oponemos a las obras por

1.El Proyecto de obras afecta a terrenos incluidos en el PAU Can Castelló, terrenos afectados por la Moratoria Urbanística acordada con la aprobación inicial del POUM de Santa Cristina d'Aro, y no se puede tramitar ni otorgar ninguna licencia de obras, por estar suspendidas cualquier licencia de obras y la tramitación de Planes y Proyectos en este ámbito.

2. Los terrenos afectados están calificados en el POUM vigente como Sistemas de equipaciones comunitarias Clave EQ Deportivo Privado. Y las obras de implantación de aparcamiento son incompatibles con la Clave indicada y con los usos permitidos en esta Clave.

3. Las obras proyectan inutilizar y afectar la piscina comunitaria existente, al contemplar su rellenado de tierras y la retirada y destrucción del área pavimentada a su alrededor, su coronamiento y la zona de playa. Extremo que persigue imposibilitar en el futuro el uso por equipación comunitaria y deportivo de estos terrenos.

4. No se cumplen los requisitos impuestos al conjunto de la legislación y normativa urbanística por la autorización de usos y obras provisionales.

5. El POUM de Santa Cristina d'Aro vigente regula los aparcamientos con una Clave específica –Clave AP Sistema de comunicaciones, Subsistema de aparcamientos- que no afecta ni es aplicable a estos terrenos. No siendo en consecuencia un uso admisible.

6. Las obras se han iniciado sin licencia y han sido denunciadas instando su inmediata paralización. Extremo que tiene que comportar la imposición de las correspondientes sanciones, la formacción de un expediente de disciplina urbanística y la orden de restitución de las cosas en su estado anterior.

Ayuntamiento no puede otorgar ninguna licencia en la zona.

Suspensión de licencias que entendemos tiene efectos directos en estos terrenos que se encuentran incluidos en el ámbito territorial del Polígono de Actuación Urbanística Can Castelló 09, de nueva creación, y que es objeto de recalificación, mediante la Revisión del POUM aprobado inicialmente. Recalificación urbanística prevista a la Revisión del POUM, a la que se han opuesto diversas asociaciones como SOS Rosamar Canyet, SOS Costa Brava y vecinos de la urbanización Rosamar, Santa Cristina de Aro y Sant Feliu de Guixols.

 

 

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a SOS Rosamar a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


OPublicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...