Campanya per a la millora de la seguretat ciutadana a St. Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet 20 de dessembre de 2021

 

Excelentisima Sra. Alcaldessa

 

No és cap novetat, i vosté ho sap perfectament, que d'un temps ençà s'ha creat al nostre poble un clima d'inseguretat que, lluny d'aturar-se, continua augmentant. En altres paraules: els veïns i les veïnes tenim por de transitar pels carrers.

 

Tot i les messures acabades d'anunciar, amb les properes eleccions municipals a la vista, considerem que són claranent insuficients.

 

És per tot això que els santvicentins/nes que sotasignem li DEMANEM

Que sense excuses ni dilacions aquest Ajuntament realitzi un canvi en la direcció política de la Policia Local, la qual, dotada dels mitjans humans i materials necessaris pugui realitzar amb eficiència la seva tasca de protecció del veinat.

 


DESPERTA ST. VICENÇ    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a DESPERTA ST. VICENÇ a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


OPublicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...