MANIFESTO CONTRA A VIOLENCIA NA UNIVERSIDADE PÚBLICA E POLO DEREITO A DEBATER NAS AULAS/ MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y POR EL DERECHO A DEBATIR EN LAS AULAS

VERSIÓN EN GALEGO

MANIFESTO CONTRA A VIOLENCIA NA UNIVERSIDADE PÚBLICA E POLO DEREITO A DEBATER NAS AULAS   

As compañeiras da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, queremos manifestar a nosa repulsa á agresión a unha profesora da nosa Facultade. O cartaz pendurado o día 27 de maio de 2021, nunha das varandas do edificio, no cal se acusaba falsamente á nosa compañeira de lexitimar a prostitución nas aulas, constitúe un acto de difamación grave pero, sobre todo, é unha manobra de intimidación persoal e un atentado directo contra o dereito á liberdade de cátedra de todo  o profesorado universitario.     

O movemento feminista atópase dividido, do mesmo xeito que a sociedade,  fronte a determinados temas. As abaixo asinantes somos feministas con ideas e posturas moi diversas perante estas e outras cuestións, pero ás que nos une a firme crenza de que, a universidade pública e, concretamente, unha Facultade como a de Socioloxía, debe ser un espazo seguro onde poder expresarse e debater.     

As aulas son o contexto idóneo para abordar posturas contrarias, poñelas en común e presentar a heteroxeneidade dos puntos de vista existentes. Sen dúbida esta é unha das premisas fundamentais da nosa Facultade e dos seus docentes, e cónstanos que da maioría do estudantado.  As profesoras que abaixo asinamos estamos en contra de que se descontextualicen as dinámicas do traballo na aula, desinformando e terxiversando as nosas palabras coa fin de nos acosar e silenciar.   

Facer socioloxía crítica implica necesariamente o tratamento das realidades sociais do noso tempo dende perspectivas diversas. A acción contra a nosa compañeira é violencia, nas súas formas e no seu fondo; dende que se está a incriminar a unha persoa publicamente en cartaces e en redes socias,  cando se está a perseguir o silenciamento das outras e a imposición do criterio único nas clases. É ademais violencia contra todas aquelas que comprendemos as aulas públicas como espazos de debate abertos á pluralidade de ideas, coma o lugar para a construción de liberdades e dereitos colectivos na reflexión conxunta.  E dende onde tamén escoitamos, falamos, participamos, e traballamos xunto co activismo e os movementos sociais da nosa cidade, derrubando as barreiras entre a academia e a cidadanía.  

Compañeiras, non nos enganemos de inimigo. Estamos cansas da violencia que tódolos días o patriarcado exerce contra as mulleres. Non participemos na reprodución do acoso entre nós.  

As profesoras da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña reiterámoslle a nosa solidariedade, o noso cariño e sobre todo a nosa admiración á nosa compañeira. Non estás soa!!  

Convidamos as persoas que así o desexen a asinar  este manifesto contra a violencia na universidade pública e polo dereito a debater.    

Omnia sunt communia   

A Coruña, 31 de maio de 2021 

VERSIÓN EN ESPAÑOL

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y POR EL DERECHO A DEBATIR EN LAS AULAS  

Las compañeras de la Facultade de Socioloxía de la Universidade da Coruña, queremos manifestar nuestra repulsa a la agresión a una profesora de nuestra Facultad. El cartel colgado el día 27 de mayo de 2021, en una de las barandillas del edificio, en el cual se acusaba falsamente a nuestra compañera de legitimar la prostitución en las aulas, constituye un acto de difamación grave, pero, sobre todo, es una maniobra de intimidación personal y un atentado directo contra el derecho a la libertad de cátedra de todo el profesorado universitario.      

El movimiento feminista se encuentra dividido, del mismo modo que la sociedad, frente a determinados temas. Las abajo firmantes somos feministas con ideas y posturas muy diversas ante estas y otras cuestiones, pero a las que nos une la firme creencia de que, la universidad pública y, concretamente, una Facultad como la de Sociología, debe ser un espacio seguro donde poder expresarse y debatir.     

Las aulas son el contexto idóneo para abordar posturas contrarias, ponerlas en común y presentar la heterogeneidad de los puntos de vista existentes. Sin duda, esta es una de las premisas fundamentales de nuestra Facultad y de sus docentes, y nos consta que de la mayoría del alumnado.  Las profesoras que abajo firmamos estamos en contra de que se descontextualicen las dinámicas del trabajo en el aula, desinformando y tergiversando nuestras palabras con el fin de acosarnos y silenciarnos.   

Hacer sociología crítica implica necesariamente el tratamiento de las realidades sociales de nuestro tiempo desde perspectivas diversas. La acción contra nuestra compañera es violencia, en sus formas y en su fondo; desde que se está incriminando a una persona públicamente en carteles y en redes sociales, cuando se está persiguiendo el silenciamiento de las otras y la imposición del criterio único en las clases. Es, además, violencia contra todas aquellas que comprendemos las aulas públicas como espacios de debate abiertos a la pluralidad de ideas, como el lugar para la construcción de libertades y derechos colectivos en la reflexión conjunta. Y desde donde también escuchamos, hablamos, participamos y trabajamos junto con el activismo y los movimientos sociales de nuestra ciudad, derribando las barreras entre la academia y la ciudadanía.

Compañeras, no nos equivoquemos de enemigo. Estamos cansadas de la violencia que todos los días el patriarcado ejerce contra las mujeres. No participemos en la reproducción del acoso entre nosotras.    

Las profesoras de la Facultade de Socioloxía de la Universidade da Coruña reiteramos nuestra solidaridad, nuestro cariño y, sobre todo, nuestra admiración a nuestra compañera. No estás sola!!    

Invitamos a las personas que así lo deseen a firmar este manifiesto en contra de la violencia en la universidad pública y por el derecho a debatir.  

Omnia sunt communia 

A Coruña, 31 de mayo de 2021


Polo dereito a debater nas aulas/ Por el derecho a debatir en las aulas    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Polo dereito a debater nas aulas/ Por el derecho a debatir en las aulas a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


O
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...