NO a la obligatorietat de la mascareta als Centres Educatius

(CAT) (En español abajo)

AL SR. JOSEP GONZÁLEZ CAMBRAY DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ  

EXPOSEM  

Primer.- Que el passat 12 de setembre de 2020 es va publicar al DOGC la Resolució EDU2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s’adapten les mesures del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, posteriorment actualitzat també per al curs vigent 2021-2022, donant-li caràcter normatiu. 

Segon.- Que al punt 1 de dita resolución s’estableix “la obligatorietat de l’ús de la mascareta […] també quan s’està amb el grup de convivencia dins de l’aula”.  

Tercer.-  Que els firmants no estem conformes amb aquesta obligatorietat establerta per entendre injustificat l’ús de les mascaretes obligatori en alumnes  en tot moment durant moltes hores al dia, tots els dies, totes les setmanes, ja que:

- Suposa un elevat risc per a la seva salut física, a curt i a llarg termini: problemes cutanis i respiratoris i infeccions bacterianes per ús de la mascareta.

- Causa problemes psicològics, emocionals i socials: el seu ús dificulta l’aprenentatge dels alumnes i els impedeix d’interactuar correctament per no poder veure’s les cares ni entendre correctament les paraules ni el llenguatge no verbal, qual cosa afecta negativament el lliure desenvolupament de la seva personalitat (protegit a l’art.10.1 CE) i el seu desenvolupament comunicatiu i educatiu, fins al punt de malmetre’l i provocar fracàs escolar, ineptituds psicosocials i trauma emocional.

- Vulnera els drets dels infants amb diversitat funcional, que necessiten poder veure les cares per entendre’s correctament amb els altres. Això és una discriminació per causa de circumstància personal, contemplada a l’art. 14 CE.  

Quart .- Que es vulnera l'article 5 de la LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Generalitat de Catalunya), que contempla que "les normes i les polítiques públiques han d'ésser avaluades des de la perspectiva dels infants i els adolescents, per garantir que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a satisfer l'interès superior d'aquestes persones [...]".

Per tot l’exposat,  

SOL·LICITEM  

Primer.- Que tenint per presentat aquest escrit, s'acordi admetre'l contra la Resolució conjunta per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centre educatius no universitaris de la comunitat autònoma de Catalunya per al curs 2020-2021 de data 10 de setembre publicada al DOGC al dia 12 de setembre de 2020 i posteriorment actualitzada també per al curs vigent 2021-2022,  donant-li caràcter normatiu. I que, estimant el present escrit, S'ACORDI EL CARÀCTER DE RECOMANACIÓ de les mesures i en conseqüència s'estableixi la no obligatorietat de l'ús de les mascaretes pels alumnes i docents dels centres educatius no universitaris de Catalunya.

Segon.- Que se'ns tingui com a part interessada en la implementació de l'esmentat caràcter de RECOMANACIÓ de les mesures i se'ns notifiquin totes les actuacions que tinguin a veure amb la mateixa.

mascaretes1.jpg(ESP)

AL SR. CAMBRAY, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

EXPONEMOS  

Primero.- Que el Pasado 12 de septiembre de 2020 se publicó en el DOGC la Resolución EDU2208 / 2020, de 10 de septiembre, por la que se adaptan las Medidas del "Plan de actuación para el curso 2020-2021 para centros educativos en el marco de la pandemia ", posteriormente actualizada para el curso actual 2021-2022, dándole carácter normativo en todo momento. 

Segundo.- Que el punto 1 de dicha resolución establece "la obligatoriedad del uso de la mascarilla [...] también cuando se está con el grupo de convivencia dentro del aula".

Tercero.- Que los firmantes no estamos conformes con esta obligatoriedad establecida por entender injustificado el uso de las mascarillas obligatorio en alumnos en todo momento durante muchas horas al día, todos los días, todas las semanas, ya que:

- Supone un elevado riesgo para su salud física, a corto y a largo plazo: problemas cutáneos y respiratorios e infecciones bacterianas por uso de la mascarilla.

- Causa problemas psicológicos, emocionales y sociales: su uso dificulta el aprendizaje de los alumnos y les impide interactuar correctamente por no poder verse las caras ni entender correctamente las palabras ni el lenguaje no verbal, lo que afecta negativamente el libre desarrollo de su personalidad (protegido en el art.10.1 CE) y su desarrollo comunicativo y educativo, hasta el punto de dañarlo y provocar fracaso escolar, ineptitudes psicosociales y trauma emocional.

- Vulnera los derechos de los niños con diversidad funcional, que necesitan poder ver las caras para entenderse correctamente con los demás. Esto es una discriminación por causa de circunstancia personal, contemplada en el art. 14 CE.

Cuarto.- Que se vulnera el artículo 5 de la LEY 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (Generalitat de Cataluña), que contempla que "las normas y las políticas públicas deben ser evaluadas desde la perspectiva de los niños y los adolescentes, para garantizar que incluyen los objetivos y las acciones pertinentes dirigidos a satisfacer el interés superior de estas personas [...]".  

Por todo lo expuesto,  

SOLICITAMOS  

Primero.- Que teniendo por presentado este escrito se acuerde admitirlo en contra la Resolución conjunta por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención y contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 para los centro educativos no universitarios de la comunidad autónoma de Cataluña para el curso 2020-2021 (y posteriormente actualizada para el vigente curso 2021-2022) de fecha 10 de septiembre publicada en el DOGC el día 12 de septiembre de 2020 otorgândole carácter normativo en todo momento Que estimando el presente y en su virtud SE ACUERDE EL CARÁCTER DE RECOMENDACIÓN  de la Resolución y en consecuencia se establezca la no obligatoriedad del uso de las mascarillas para los alumnos y los docentes de los centros educativos no universitarios de Cataluña.  

Segundo.- Que se nos tenga como parte interesada en la implementación del carácter de recomendación de la mencionada Resolución y se nos notifiquen todas las actuaciones que tengan que ver con la misma.

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que El Tercer Grup podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos el número de teléfono públicamente en línea.

No mostraremos esta información públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...